අපි ගැන...

හරියට අහස වගේ, විටක මුහුද වගේ. සීමාවක් නෑ කොහෙත්ම මෙතනින් පටන් අරන් අතනින් ඉවර කරන්න බැරි තරම් දෙවල් කතා කරන, ඔහු පිලිගන්න ඇය විරැද්දවෙන, අපි දෙගොලම රැවටෙන, හිනාවෙන්න වගේම අඬන්න පුලුවන් කතිකාවකි “සමාජේ”. රටේ නීතිය හැර කිසිත් නීති නැති, තමනගේ අදහස් වෙනුවෙන් සටන් වදින්න පුළුවන් රණබීමකි මේ “සමාජේ”. සමාජේට ආදරෙන් පිලිගන්නවා

.. සමාජේ චරිත ..

D.P.Ketipearachchi (කැටේ)

D.P.Ketipearachchi (කැටේ)

Founder at magazine

Dineshara Punchihewa

Dineshara Punchihewa

Advisor / Writer

Vidun Mansitha

Vidun Mansitha

Writer

Nishara Samadhi

Nishara Samadhi

Writer

Deshan  Senarathne

Deshan Senarathne

Writer

Aruna wickramarachchi

Aruna wickramarachchi

Writer